​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ (ប្រទេស​ជប៉ុន) ២០១៨

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨។ ក្នុង​នោះ មន្ត្រី​រាជការ​ទាំងពីរ​ភេទ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ អាចទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសជប៉ុន តាម​រយៈ​កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ JDS ក្រោម​ជំនួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា។ 👉 ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង១៦:៣០នាទី 👉 ទី​តាំង​ទទួល​ពាក្យ៖ ការិយាល័យ JICE-JDS នៅជាន់ទី៣ អគារ AURA លេខ៨៧ វិថី​ព្រះ​ត្រសក់​ផ្អែម(៦៣) …

2012 JDS Scholarship Information

The Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship (the “JDS”) Program aims to support human resource development in Cambodia through Japanese grant aid, targeting highly capable, young government officials …

MSc European Forestry scholarships

Erasmus Mundus – MSc European Forestry scholarships Application deadline for the 2011-2013 study period is December 31st 2010 for the applicants seeking Erasmus Mundus scholarships categories A  and B (20,000 …

Scholarship opportunities from APU

Scholarship opportunities from APU Scholarships Available: -MEXT International Priority Graduate Programs-Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program-Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (All scholarships provide necessary airfare, university fees, and living expenses.)

Call for Student Research Proposal

Learning Institute: Call for Student Research Proposal The Learning Institute is calling for proposals from students, researchers and individuals to apply for three types of research grants. The Learning Institute …

Call For Participants

CALL FOR PARTICIPANTS Asia-Europe Training Course 2010 Environmental Human Rights: A Present and Future Challenge for Youth Work The Asia-Europe Foundation (ASEF), the Council of Europe’s (COE) Directorate of Youth …

JDS Scholarship for 2011

The JDS Scholarship for 2011 is available for the government official and public researcher i.e. CDRI. JICE has targeted specific ministry for specific research topic. In case you or your …