សម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បានអាហារូបករណ៏នៅប្រទេសជប៉ុន អាចសាកស្វែងរកតាមLink ខាងក្រោមនេះ
For Cambodian students wishing to have a scholarship in Japan, please try to find the link below

http://www.kh.emb-japan.go.jp/scholarship/monkasho2016.htm
http://jds-scholarship.org/country/cambodia/apply.html#dl
https://www.adb.org